TWIG_Embody_Snabbguide_YZ4600-05-SV

Documents / Quick Guides

4229 views
0 Likes
0 0
TWIG Embody Quick Guide SV

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. TWIG Embody Snabbguide TWIG Embody är ditt personliga säkerhetslarm för att skydda dig i alla typer av riskfyllda situationer både på arbetet och på fritiden. Enheten är utrustad med ergonomiska och enkla knappar och passar för många ensamarbetares oc h personliga säkerhetsbehov. Enheten kan bäras på olika sätt, t.ex. med halsrem med eller utan ID - korthållare, med bälteshållare och bältes - eller vristband. Tillverkare: Twig Com Ltd. 24910 SALO, Finland webb: www.twigcom.com 0598 Publikationsnummer: Y Z4600 - 0 5 - SV Alla rättigheter förbehålls. © Twig Com Ltd. Twig Com Ltd. tillkännager att denna mobila enhet, typ TUP91EU, överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU . Informationen i denna snabbguide kan ändras utan föregående meddelande. Twig Com Ltd. förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att göra ändringar i innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Twig C om Ltd. ansvarar inte för förlust av data, inkomst eller någon följdskada oavsett orsak. Några av de funktioner som beskrivs i denna guide är tillval och måste köpas separat. Kontakta din återförsäljare för mer information. För mer information, detalje r och beskrivningar, inklusive enhetskonfiguration, sortiment av laddare och tillbehör, besöker du webbsidan: www.twigcom.com. VAD GÖRA FÖRST Be att TWIG försäljning skapar ett TWIG Point SP - konto till dig för enhetskonfiguration eller hämta programvara f ör datorkonfiguration, instruktioner och USB - drivrutiner från ftp://support.twigcom.com. Om möjligt bör du stänga av PIN - begäran från SIM - kortet. Om inte, ändra PIN - koden till 9999 eller ändra PIN - koden som är programmerad till TWIG Embody så att den är de nsamma som används i SIM - kortet innan du slår på enheten. Hänvisa till TWIG Point Remote Configurator eller konfigurationsguiden och datorkonfigurationsprogrammet för att ändra PIN - koden till den som enheten använder automatiskt. SÄTTA IN SIM - KORT ET 1. Skjut in SIM - kortet i hållaren från hålet på sidan av enheten. SIM - kortets kontakter pekar mot knappsatsen och kortets sneda hörn inåt. Kontrollera markeringarna på locket. Använd inte våld eftersom SIM - kortet enkelt kommer att gå till sin plats. 2. Skjut in SIM - kortet hela vägen med t.ex. ett annat SIM - kort eller en liten pinne. Använd inte vassa eller metallverktyg eller föremål! 3. Sätt gummipluggen i SIM - korthållaren och täta noga. För att uppfylla kraven måste gummipluggen vara korrekt isatt. Om pluggen är skadad måste den bytas omedelbart för att behålla täthet och garanti. STARTA ENHETEN Ladda batteriet innan du tar enheten i bruk för första gången. Batteriet uppnår sin fulla kapacitet först efter två eller tre laddningsgånger. HÖGTALARTELEFO N Enheten är utformad för att användas via en kraftfull högtalartelefon. Det rekommenderas inte att man sätter enheten nära huvudet och örat eftersom höga signaler kan orsaka smärta eller skada. STRÖMFÖRSÖRJNING: • Nätladdare med laddaradapter eller laddnin gsstation. • Enheten har ett integrerat litiumjonpolymerbatteri. Batterityp och kapacitet kan variera beroende på var enheten säljs och modell i produktförpackningen. NÄTLADDARE Nätladdaren får endast användas inomhus. Kontrollera att spänningen i det land där du befinner dig motsvarar den spänning som anges på laddaren. Vid laddning, anslut mini - USB - kontakten till laddningsadapterns mini - USB - kontakt. Vrid ner laddningsadaptern till botten av enheten från tangentbordets sida tills den klickar på plats på ba kstycket. LADDNING Enheten kontrollerar laddningsstatus, batteritemperatur och strömförsörjning under laddningen. Det idealiska temperaturintervallet för laddning är +10 °C ... +30 °C. Laddning av batteriet över eller under dessa temperaturer kan f örkorta batteriets livslängd. Dessutom kan det hända att batteriet inte når full kapacitet. Batteriladdning är inte tillåten under +0 °C eller över +45 °C. Vid laddning av litiumjonbatterier med USB - laddaren kommer ca 70 % av batterikapaciteten att laddas snabbt medan det tar relativt längre tid att ladda resterande 30 %. Notera också att fuktighet, temperatur, batteriets ålder och aktuella funktioner som används (t.ex. GPS*) påverkar laddningstiden. Standard CE - godkänd USB - billaddare (5 V DC, 500 mA) kan användas för laddning. BATTERIVÅRD, UNDERHÅLL OCH AVYTTRING Den kontinuerliga drifttiden är kortare när du använder ett gammalt batteri. När du förvarar enheten under lång tid bör den förvaras svalt och med fulladdat batteri på en torr plats. Litiumjonbat terier innehåller inga tungmetaller som kan skada miljön. Litiumjonbatterier måste kasseras enligt landspecifika föreskrifter. MILJÖNS PÅVERKAN VID ANVÄNDNING Enheten måste hela tiden ha fri sikt till satelliter. I ogynnsamma förhållanden (t.ex. när du be finner dig i en omgivning med tunga lövverk eller bredvid höga byggnader) kan det hända att GNSS* - positioneringen inte fungerar korrekt. Enheten kan användas som en vanlig GSM - telefon med begränsad funktionsuppsättning. I vissa fall kan enheten byggas in i kläder eller särskilda västar. Om enheten är monterad på något sätt måste den vara fäst till ytan så att baksidan av enheten är vänd uppåt och toppen av telefonen pekar uppåt. För att säkerställa väl fungerande GNSS* och GSM, kan enheten täckas med ett t unt lågdämpande material såsom plast, glasfiber eller kläder, men inte med metall. Detta gäller särskilt GSM - och GNSS* - antennområden! TEMPERATURINTERVALLER • Användning: Användning: - 10 °C till +50 °C, vid temperaturer under - 20 °C eller över +55 °C kommer batteriet inte att producera ström och enheten kommer att stängas av för att förhindra skador. Efter uppvärmning/nerkylning kommer enheten att fungera korrekt igen. • Laddning: Batteriet får inte laddas under 0 °C. På samma sätt förhindras laddning över +45 °C.

4. HANTERING OCH UNDERHÅLL OBS: Instruktionerna nedan gäller för enheten, dess tillbehör, batterier som används samt batterier som tagits ur bruk. • Damm och smuts kan skada enhetens rörliga delar. Använd eller f örvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. • Öppna inte enheten eller batteriet själv eller stick hål i den. • Omild hantering kan förstöra kretskortet inuti enheten. Tappa, slå, vrid eller skaka inte enheten eller dess batteri. • Skydda enheten mot f ukt. Vätskor innehåller mineraler som kan korrodera elektroniska kretsar. Om enheten blir våt, stäng av den och torka enheten och batteriet omedelbart. Sätt enheten i upprätt läge och låt den torka. Det rekommenderas att en återförsäljare eller servicepers onal kontrollerar att enheten fungerar på rätt sätt. • Även om enheten är vattentät får du inte väta ner enheten i onödan eller doppa den i vatten. • Skydda enheten från värme. Höga temperaturer kan förkorta livslängden på elektroniska apparater, smälta eller förvrida plast och skadar batterierna. Värm inte upp enheten eller batteriet och använd den inte för nära eld. • Kortslut inte batteriet eller batterikontakterna. Om batteriets metallremsor kommer i för nära kontakt med ett metallföremål, som mynt, gem eller nycklar kan det leda till oavsiktlig kortslutning och skada batteriet. • Ladda endast batteriet med laddaren som anges i bruksanvisningen/snabbguiden. Använd endast batteriet för det ändamål det är avsett för. • Rengör enheten med en mjuk trasa som fuktats m ed mild tvål och vatten. Rengör inte enheten med starka kemikalier, lösningsmedel eller andra frätande ämnen. • Tillåt endast att servicepersonal som godkänts av återförsäljaren reparerar enheten. SÄKERHET OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER TELEMATIKPROTOKOLL MPTP ( Mobile Phone Telematic Protocol) tillåter bland annat att man spårar enheten över SMS - kommunikationen. Automatiskt skickade telematikmeddelanden tillåts endast till auktoriserade nummer som konfigurerats i enheten. Sådana nummer kan vara t.ex. nöd - och ser vicecenternummer. Enhetens position hämtas genom GPS* eller nätparametrarna - den senare är en nätberoende tjänst. Transportören för telematikmeddelanden är ett SMS - meddelande. Alla meddelandeleveranser hanteras endast av GSM - nätoperatören som har fullt an svar och vars tjänster kan variera avsevärt. Avgiften för ett protokollmeddelande bestäms i tjänsteleverantörens kontrakt. GNSS/GPS* Det globala positioneringssystemet (GPS) drivs av Förenta Staternas regering som ansvarar för dess noggrannhet och underhål l. Systemet är föremål för ändringar som kan påverka all GPS - utrustnings noggrannhet och prestanda. NÖDSAMTAL Enheten är ett hjälpmedel och man bör aldrig förlita sig på den som den enda nödsituationsenheten. Dess funktioner är beroende av GSM - nät och GPS - satelliter som kanske inte är tillgängliga hela tiden. För att ringa nödsamtal måste enheten vara påslagen och befinna sig i ett område med tillräcklig signalstyrka för GSM - nät. Att ringa ett nödsamtal kräver också GPS - satellittäckning och ett giltigt SIM - kort. Nödsamtal kanske inte är möjliga på alla mobilnät eller när vissa nättjänster eller telefonfunktioner används. Om du är osäker kan du kontakta nätoperatören. TWIG POINT NETLOC - KOSTNADER Det första året med TWIG Point Netloc är gratis. Notera: TWIG Po int Netloc fungerar inte om betalningen av förnyelse av tjänsten inte görs efter det första gratisåret. Twig Com Ltd. påtar sig inget ansvar för eventuella konsekvenser på grund av en försening av eller utebliven betalning av användningen av TWIG Point Net loc - tjänsten efter det första gratisåret. ALLMÄNT • Trafik : Följ strikt all europeisk och nationell lagstiftning och beakta även andra eventuella säkerhetsrekommendationer när du använder enheten medan du kör ett fordon. Placera enheten i sin hållare. Lämna den inte på passagerarsätet eller någon annan plats där den kan slungas iväg vid en kollision eller ett plötsligt stopp. När du tar emot ett samtal i en besvärlig kösituation måste du alltid sätta säkerheten främst före andra prioriteringar och tillmötesg åenden. Om du känner dig osäker med att använda en enhet medan du kör bör du inte använda den. • Fordon med krockkuddar : En luftkudde fylls med stor kraft. Placera inte föremål, inklusive installerade eller bärbara trådlösa enheter, i området ovanför krockku dden eller området där krockkudden vecklas ut. • Externt larm : Användning av larmenheten för att driva ett fordons lampor eller signalhorn på allmänna vägar är inte tillåtet. • Barn : Håll enheten och dess tillbehör borta från från små barn för att undvika att de skadar sig själva eller andra. Skada på enheten eller dess tillbehör undviks samtidigt. • Strömförsörjning : Denna utrustning är avsedd för användning med angivna nätaggregat som anges i snabbguiden/bruksanvisningen. All annan användning kommer att ogiltig förklara alla godkännanden av denna enhet och kan vara farlig. • Övriga tillbehör : Alla övriga tillbehör som används bör även godkännas av enhetstillverkaren. Kontrollera nya nätaggregats och andra tillbehörs kompatibilitet med återförsäljaren eller tillverk aren. • Anslutningar : Alla installationer och anslutningar och all service rörande enheten, dess strömförsörjning och tillbehör måste godkännas av enhetstillverkaren. Användning av icke auktoriserade tillbehör, ändringar eller fästanordningar kan vara farlig t och ogiltigförklarar enhetens garanti om dessa tillbehör orsakar skada eller fel på enheten. • Magnetfält : Enheten innehåller små magnetiska komponenter. Trots att komponenternas magnetfält är svaga, kan de skada magnetkort, såsom bank - och kreditkort. Vi rekommenderar att du håller enheten borta från magnetkort. • Förvaringspositioner : Positionsinformation lagrats korrekt i enheten när GPS* avaktiverad (från GPS - menyn) eller avstängd (genom att trycka på knappen AVSLUTA). För att förhindra att minnet skadas får du aldrig stänga av enheten genom att ta bort batteriet. • Neodymmagneter : Vissa modeller har starka magneter. Magneter kan påverka funktionen hos en pacemaker och inplanterad hjärtdefibrillator. Om du har dessa enheter bör du hålla tillräckligt avstånd till magneter. Varna även andra som har dessa enheter från att komma nära magneter. Håll magneter borta från enheter och objekt som kan skadas av magnetfält. • Övervakning i realtid En kontinuerlig övervakning i realtid kan leda till överhettning av enheten och stänga av den. • ManDown ++ - inverkan Funktionen ManDown ++ - inverkan fungerar inte om enheten slår mot kroppen när den bärs fritt, t.ex. hängande, med ID - brickhållare eller krok. RADIOFREKVENSENERGI • Flygplan : Stäng av enheten innan du går ombord på ett f lygplan och använd inte enheten medan du befinner dig i luften. Förutom att det är olagligt, kan användning av enheten i ett flygplan äventyra flygplanets funktion eller störa mobilnätet. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan leda till avstängning el ler avslag av mobiltelefontjänster, och eventuellt även rättsliga åtgärder. • Sjukhus : Stäng av enheten innan du går in till ett sjukhus eller andra vårdinrättningar där medicinsk elektronisk utrustning kan vara i bruk. Sådana enheter kan vara extremt känsli ga för radiofrekvensstörningar. Använd endast enheten med tillstånd och under anvisning av sjukhuspersonalen. • Medicintekniska enheter : Kom ihåg att alla personliga medicintekniska enheter (exempelvis hörapparat eller pacemaker) kan påverkas av radiofrekven senergi om de inte är tillräckligt avskärmade. Rådfråga tillverkaren eller leverantören av utrustningen för att bestämma korrekt avskärmning. • Uppsatta anslag och landspecifika föreskrifter : Stäng av enheten på varje plats där man har satt upp anslag som kr äver att man stänger av mobiltelefoner. Följ även alla landspecifika föreskrifter för där enheten används. • Explosionsfarliga omgivningar : Stäng av enheten vid tankningsställen, t.ex. bensinstationer. Iaktta även begränsningar för användning av radioutrustn ing i bränsledepåer, kemiska fabriker eller där sprängning pågår eftersom fjärrstyrda radiofrekvensenheter ofta används för att utlösa explosioner. Förvara eller använd inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar eller tillbehör. • Övrig elektronisk utrustning : Enheten kan orsaka störningar på ett fordons elektroniska utrustning om den inte är tillräckligt avskärmat. Rådfråga tillverkaren eller fordonssäljaren för att bestämma korrekt avskärmning. • Datorer : Kom ihåg att användning av enheten nära en dator kan orsaka störningar. Håll ett avstånd på ungefär en meter när du använder din enhet nära sådan utrustning. • Kroppsdelar : När enheten är i drift får du inte vidröra antennen med ögon, mun eller bar hud för att garantera korrekt funktion. GARANTI Twig Com Ltd. garanterar den ursprungliga köparen ("Företaget") att denna Twig Com - enhet och alla tillbehör som ursprungligen tillhandahölls av Twig Com i förpackningen ("Produkten") är fria från defekter gällande material, design och utförande vid normal användning enligt bruksanvisningen och i enlighet med följande regler och villkor. Garantitider bestäms i inköpsavtalet Enskilda garantivillkor är tillgängliga från Twig Com eller från lokala återförsäljare. Gara ntin upphör att gälla om enheten öppnas eller garantisigillet på skruvarna manipuleras. * Endast vissa produktversioner.

3. Nödsamtal försök igen . Nödnummer kan vara röstanropsnummer. Meddelandet visas när enheten gör ännu ett uppringningsförsök till ett nummer. Nödsituationsläge/arbetar . Enheten har kommit igenom med nödsamtal, men utskick av meddelanden, meddelandebekräftelse eller positionsuppdatering pågår fortfarande. Bekräftelsemeddelande om nödsituation mottaget . Efter mottagen bekräftelse upphör enheten att skicka nödmeddelande. Signalen för motta gande av meddelande spelas samtidigt. Efter nödsituationsläge . GSM - operatörens namn ersätts med nödsituationssymbolen. Medan detta meddelande visas kan enheten spåras genom nödnummer, även nödsituationssignalen och skärminställningarna hålls aktivera de. Detta läge kan avslutas manuellt genom att trycka c på - knappen. NÖDSAMTAL (112, 911, 000, 999, 08 osv.) Nödsamtalsförfrågan . Visas när du trycker på SOS. Det är emellertid inte möjligt att göra en nödsituaitonscykel (t.ex. SIM - kortet saknas eller inget roamingnät tillgängligt). Du kan fortfarande försöka ringa ett nödsamtal genom att trycka på AVSLUTA - knappen. Du kan också avsluta förfrågan utan att ringa ett nödsamtal genom att trycka på AVSLUTA - knappen DISKRET NÖDSITUATIONSCYKEL (SKÄRMMEDDELAND EN AV) Under den diskreta nödsituationscykeln ser enheten ut att vara i standby - läge. Den enda indikatorn på den pågående nödsituationscykeln är nödsituationscykelindikatorn som visas i symbolområdet. När symbolen försvinner eller förändras är cykeln öv er eller flyttad till efter nödsituationsläge. Signaler kan också stängas av. MEDDELANDEN SOM HÄNVISAR TILL MANDOWN - LARM Förlarm för sensorlarm är inte inställt . Visas när "annullera timer" inte är konfigurerad och nödsituationscykeln startar genast. För att tysta den hörbara larmsignalen trycker du på knappen AVSLUTA. Förlarm för ManDown - larm är inställt . Nedräkningstimern visar att du fortfarande har 27 sekunder på dig att avbryta sensorlarmet om du vill. Lyft enheten till vertikalt läge för att avbryta nödsituationscykeln. Gör detta medan meddelandet visas. För att låta nödsituationscykeln äga rum: Gör ingenting. För att tysta den hörbara larmsignalen trycker du på knappen AVSLUTA. Larmstatus avslutats . Visas direkt efter att nödsituationscyke ln avslutats eller att sensorlarmet annullerats. Efterlarmstatus . Visas när nödsituationscykeln har slutförts och enheten avger akustiska larm med jämna mellanrum. Du kan ta emot telefonsamtal och besvara dem genom att trycka på SKICKA - knappen . För at t stoppa efterlarmsignalen måste enheten lyftas upp till vertikalt läge. GRUNDLÄGGANDE KNAPPFUNKTIONER SLÅ PÅ ENHETEN 1. Tryck på knappen AVSLUTA och håll den intryckt i några sekunder. 2. Logotypen visas. STÄNGA AV ENHETEN 1. Tryck ner knappen AVSLUTA och håll den intryckt i några sekunder. 2. Symbolen för Avstängning visas och en signal hörs. Notera att avstängning kan förebyggas genom konfiguration. BESVARA INKOMMANDE SAMTAL Tryck på SKICKA - knappen när enheten larmar. OBS: Enheten kan konfigureras så att den besvarar vissa/alla inkommande samtal automatiskt. Det kan även vara så att alla inkommande samtal blockeras och du inte kan ta emot samtal. SLÄPPA/AVSLUTA/AVBRYTA ETT SAMTAL Tryck kort på knappen AVSLUTA. GÖRA ETT INFORMATIONSSAMTAL Tryck på knapp en SKICKA och håll den intryckt i några sekunder. Enheten kommer att ringa till konfigurerade nummer. SKICKA POSITIONSRAPPORT 1.Tryck på knappen SKICKA och håll den intryckt i några sekunder. 2. Efter att positionsrapporten skickats kan enheten få inkomman de informationssamtal - beroende på tjänst. 3. När enheten börjar larma besvarar du samtalet genom att trycka på knappen SKICKA. OBS: Enheten kan även konfigureras så att den besvarar samtalet automatiskt. GÖRA NÖDSAMTAL OCH SKICKA NÖDMEDDELANDEN (NÖDSITU ATIONSCYKEL) Tryck på knappen SOS enligt konfiguration (en lång knapptryckning eller två snabba tryckningar). Enheten kommer att ringa nödsamtal och skicka nödsituationsrapporter (nödsituationsmeddelanden inklusive positionsinformation) enligt konfiguratio n. ANNULLERING AV NÖDSITUATIONSCYKEL Under annulleringsperioden kan du höra annulleringssignalen och se timern som visar tidpunkten för annullering. • För att annullera hela nödsituationscykeln trycker du på knappen AVSLUTA under annulleringsperioden. • När n ödsituationscykeln redan har startat kan du, beroende på konfiguration, fortfarande annullera resten av samtalen och meddelandena: Tryck på knappen AVSLUTA och håll den intryckt i flera sekunder. Efter framgångsrik annullering kommer enheten att återgå til l normal drift och växla tillbaka till normal signal och skärminställningar. AVSLUTA NÖDSITUATIONSLÄGE MANUELLT Nödsituationsläget måste avslutas manuellt. Detta innebär att nödsignalinställningarna hålls aktiva och nödnummer tillåts att spåra enheten uta n vidare meddelande. Nödsignaler och spårningsalternativ slås på från det ögonblick du inleder nödsituationscykeln (genom att trycka på SOS - knappen) tills du avslutar nödsituationsläget (genom att kort trycka på knappen AVSLUTA). En ny larmcykel är inte mö jlig innan föregående avslutats. VISSA OMSTÄNDIGHETER KAN PÅVERKA NÖDSITUATIONSCYKEL OCH - LÄGE • Att befinna sig i ett skuggigt område i GSM - nätet vid tidpunkten för händelsen. • Dålig GPS* - täckning under nödsituationscykel kan orsaka att slutförandet av nöds ituationscykeln blir långsammare. • Upptagna telefonlinjer när du ansluter (röst)samtal. • Fel vid meddelandeöverföring som orsakats av leverantören av SMS/GPRS, dvs. nätoperatören. SENSORLARM För att annullera sensorlarm och förhindra att en nödsituationscyk el startar, ändrar du telefonen till tillåten position (horisontell eller vertikal) eller flyttar den försiktigt om den är konfigurerad för att upptäcka endast rörelse. Gör det här medan nedräkningstimern fortfarande visas. För att låta nödsituationscykeln äga rum: Gör ingenting. För att tysta/sätta på den hörbara larmsignalen trycker du på knappen AVSLUTA . INKOMMANDE/UTGÅENDE MPTP - MEDDELANDEN Enheten kan skicka eller ta emot vissa MPTP - meddelanden. I de flesta fall är meddelanden antingen fjärrkonfigurat ions/aktiveringsmeddelanden, underrättelser, nödsituationsrapporter eller olika typer av positionsmeddelanden och de fungerar självständigt enligt konfigurationen. • I de flesta fall finns det inga skärmmeddelanden. • Signaler för att skicka/ta emot meddeland en kan konfigureras (pipljud som standard).

2. ANVÄNDARGRÄNSSNITT REMHÅL HÖGTALARE SOS - knapp • Ring nödsamtal/skicka nödrapport SKÄRM • GSM - status • GPS/GNSS - status • Batteristatus SIM - HÅLLARE SKICKA - knapp • Besvara samtal • Gör informationssamtal /skicka position SYSTEM KONTAKT Anslut laddare eller datakabel till enheten AVSLUTA - knapp • Avvisa / avsluta samtal Avbryta vissa åtgärder • Ström på/av MIKROFON SKÄRMSYMBOLER ENHET I STANDBY - LÄGE MOBILNÄT SYMBOLER BATTERISYMBOL TELEMATIKFUNKTION - SYMBOLER GPS/GNSS - POSITIONERING SYMBOLER NÄT/OPERATÖR/TJÄNSTELEVERANTÖR BATTERISTATUS Vattennivån indikerar mängden ström som återstår i batteriet. Ju högre nivå, desto mer ström återstår. Under laddning ändras batterisymbolen för att indikera denna händelse. GSM/GPRS - NÄTSTATUS G SM är på . GPRS används för telematik. GPRS är aktiv för telematik. GSM roamar . Telefonen använder annat än hemnät. Samtal och positionsöverföring debiteras enligt roamingavtal. Positionsöverföringar kan ha blockerats automatiskt. GSM - nätstyrka . Ju fler och högre staplar, desto bättre GSM - nät. - Fyra staplar - stor nätstyrka - Inga staplar - inget nät ALLMÄNNA STATUSIKONER SOS - samtal är aktivt . SOS - samtal är i efter nödsituationsläge. Positionsbegäran är möjlig från nödnummer. Spårnin g är aktiv till en eller flera destinationer. / ManDown - larm är aktivt / misslyckades. Automatiserade nödsituationscykler är möjliga. / Trådlös larm (SRD kortdistansutrustning) anslutning är tillgänglig / misslyckades. Tidsinställt larm / tills tåndskontroll är aktiverad. Automatiserade nödsituationscykler är möjliga. GPS/GNSS - POSITIONERINGSSTATUS GNSS är aktivt . GNSS sover . GNSS är inte tillgängligt . Noggrannhet hos senaste GNSS - position . Ju fler och högre staplar, desto större noggrannhet hos den sista GNSS - positionen. Om positionen är äldre än 1 – minut visas signalstapeln som trådramar. GNSS sover på grund av dålig täckning SKÄRM/SIGNALMEDDELANDEN ALLMÄNNA MEDDELANDEN Bearbetning . En åtgärd pågår, vänta. Allmänt fel . Visas när en åtgärd misslyckats. T.ex. om du försöker ringa ett samtal när det inte finns något förkonfigurerat nummer på enheten. Felsignalen spelas samtidigt. SIM - fel . Visas när det inte finns något SIM - kort inenheten, eller om PIN - koden avslogs. Felsignalen spelas samtidigt. Utlösningslina fastsatt . Visas när utlösningslinans adapter är fäst till sin plats i enhetens bakstycke. Symbolen för försök igen eller ignorera visas när t.ex. radiofrekvensidentifieraren läses och överföring av data m isslyckats . Ett tryck på den gröna knappen gör ett återförsök och den röda knappen underkänner. LADDNINGSMEDDELANDEN Låg batternivå . Visas när det finns ett behov av att ladda batteriet (eller ersätta det med ett laddat batteri). Signalen för låg batte rinivå spelas samtidigt. Enheten är ansluten till en laddare . Inställningar under batteriladdning. Signalen för laddning spelas samtidigt. Enheten är bortkopplad från laddaren . Inställningar under batteriladdning är avslutade, enheten återgår till no rmal drift. Enheten laddas och batteriet är fortfarande alltför tomt för att starta om enheten . Batternivån för låg för att laddas . Denna symbol visas när initial laddning av ett tomt batteri pågår och användaren försöker starta enheten. MEDDELANDE N SOM HÄNVISAR SAMTAL ELLER MEDDELANDEN Normalt inkommande samtal. Om tillgängligt, kommer namnet som förknippas med det uppringande numret/själva telefonnumret att visas på botten. Visas tills samtalet besvaras (för att svara trycker du på SKICKA - knapp en). Initierar informationssamtal eller positionsrapport . Tryck på SOS - knapp och håll den intryckt medan detta meddelande visas. Skickar en positionsrapport . Signalen för skickar meddelande spelas samtidigt. Göra ett informationssamtal . Visas til ls samtalet besvaras. Ett samtal pågår. Visas medan samtalet är uppkopplat. STARTA MEDDELANDEN FÖR NÖDSITUATIONSCYKEL (SKÄRMAR PÅ) Startar nödsituationscykel (en lång tryckning): Nödsignalinställningar är påslagna. Tryck på SOS - knappen och håll den intryckt tills alla trekanter blir svarta. Startar nödsituationscykel (två snabba tryckningar): Tryck kort på SOS - knappen. Nödsignalinställningar är påslagna. Tryck på knappen igen när den andra cirkeln börjar blinka. Nödsituationscykelns annulleringsperiod . En nedräkningstimer visas på botten. Timern räknar den återstående annulleringstiden (i sekunder). Signalen för annullering spelas samtidigt. För att avbryta nödsituationscykeln bör du göra det medan detta meddelande visas (genom att tr ycka på knappen AVSLUTA). Utlösningslina ansluten ÖVRIGA MEDDELANDEN FÖR NÖDSITUATIONSCYKEL (SKÄRMAR PÅ) Annullering av nödsituation . Visas direkt efter nödsituationscykeln annullerades. Avslutning av nödsituation . Visas när nödsituationscykeln av slutas normalt eller när nödsituationsläge avslutas manuellt. Ingen metalldekal här http://www.m ouser.fi/Sear ch/Refine.asp x?Keyword= HHM1517

Views

 • 4229 Total Views
 • 3516 Website Views
 • 713 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 1

 • 1 twig.futural.fi