TWIG_Protector_Snabbguide_YZ3300-16-SE

3086 vues
0 Aime
0 0
Manuals for TUP90EU and older devices - TWIG Protector Snabbguide YZ3300-16-SE

Partager sur des réseaux sociaux

Partager le lien

Use permanent link to share in social media

Partager avec un ami

S'il vous plaît S'identifier envoyer ceci document par courriel!

Intégrer à votre site internet.

Sélectionnez une page pour commencer

1. TWIG PROTECTOR Snabbguide TWIG Protector skyddsanordning är designad för att vara din personliga "skyddsängel" - avsedd för alla personli ga och yrkesmässiga områden som kräver säkerhet. Enkla symboler gör enheten särskilt lämplig för bar n och äldre personen samt för situationer där enkelhet och robu sthet är oundvikliga. Vi hänvisar till din tjänsteleverantör för detaljer ad information om hur TWIG enheten fungerar med din service. Tillverkare: Twig Com Ltd Lairolantie 14, 24910 SALO, Finland www.twigcom.com Publikationsnummer: YZ3300-16-SE Alla rättigheter förbehållna. © Twig Com Ltd Twig Com Ltd betygar att denna mobila enhet, typ TC P90EU, överenstämmer med de väsentliga egenskapskrav och ö vriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/. Informationen i denna snabbguide kan ändras utan fö rhandsbesked. Twig Com Ltd förbehåller sig rätten att ändra eller förb ättra sina produkter samt att göra ändringar i innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbät tringar. Twig Com ansvarar inte för förlust av data, inkomst eller fö ljdskador som orsakas. En del av de funktioner som beskrivs i handboken är fakultativa och avsedda att köpas separat. För mer information, kon takta din återförsäljare. Instruktionerna är enbart riktlinje r. Vänligen kontakta din systemoperatör för detaljerade instruktioner. För mer information, detaljer och beskrivningar, in klusive enhetskonfigurationer och sortiment av laddare och tillbehör, besök www.twigcom.com. FÖRSTA ÅTGÄRDER Ladda ned TWIG-konfigurationsmjukvara, instruktione r och USB-drivrutiner från ftp://support.twigcom.com/publ ic/ Om möjligt stäng av PIN-begäran från SIM-kortet. An nars byt PIN-koden till 9999 eller ändra den PIN-kod som är programmerad i TWIG Protector till samma som använd s i SIM-kortet innan du startar enheten. För att ändra PIN-koden som enheten automatiskt använder, hänvisas till TWI G konfigurationguide och TWIG Configurator PC mjukvara. INSTALLERA SIM-KORT 1. Skjut in SIM-kortet i SIM-hållaren genom hålet på sidan av enheten. Kontakter på SIM-kortet riktas mot tangentbordet och kortets avskurna hörn utåt. Använd silvertejpen i förpackningslådan om det är svårt att ta bort SIM-kortet eller sätta in SIM-kortet i SIM- hållaren. Använd inte våld eftersom SIM-kortet lätt går att sättas på plats. 2. Skjut in SIM-kortet hela vägen med hjälp av t ex ett annat SIM-kort eller någon liten pinne. Har du använt tej pen, ta bort den genom att dra den åt sidan så att SIM-kortet in te avlägsnas. Använd ej vassa föremål eller hjälpmedel och instrument i metall! 3. Sätt gummipluggen i SIM-hållarhålet. 4. Sätt den svarta tätningstejpen noggrant över gum mipluggen. See även ftp://support.twigworld.com/Public/Video_I nstructions/ Enheten är damm- och vattentät. Enhetens skyddskate gori är IP67. För att möta dessa krav måste gummipluggen och tätningstejpen sättas på plats på korrekt sätt. Är tätningstejp eller gummiplugg skadade måste de byta s ut omgående för att upprätthålla täthet och garanti. STARTA ENHETEN När du börjar använda enheten för första gången, bö r du ladda batteriet först. Observera att batteriet kommer att nå sin fulla kapacitet först efter två eller tre laddningar . STRÖMTILLFÖRSEL • Laddare med laddningsadapter eller laddningsställ • Som standard har enheten ett integrerat Li-Ion po lymer batteri. Batterityp och kapacitet kan variera beroende på marknadsområde och enhetsmodell. NÄTLADDARE Nätladdaren får endast användas inomhus. Se till att spänningen i det land där du vistas motsvarar den spänning som anges på laddaren. För att ladda, anslut laddarens mini-U SB-kontakt till mini-USB-kontakten i laddningsadaptern eller i laddningsstället. Anslut laddningsadaptern till ned re delen av enheten genom att först fästa den på tangentbordssi dan och sedan vrida den ner tills den klickar på plats på b aksidan. Placerar du enheten i laddningsstället, så lägg först enhetens nedre del mot laddningskontakterna i laddningsstället och lägg sedan ner enheten i laddningsstället. LADDNING Enheten kontrollerar laddningsstatus, batteritemperatur och strömförsörjning under laddni ngsprocessen. Det ideala temperaturområdet för laddning ligger mellan +10°C och +30°C. Om batteriet laddas över eller under dessa temperat urer kan livslängd på batteri förkortas. Dessutom kan det hända att ba tteriet inte når full kapacitet. Batteriladdning är inte tillåtet under 0 °C eller över +50°C. När du laddar batteriet, laddas ca 70% av batterika paciteten snabbt, medan de återstående 30% relativt sett tar mer tid att laddas. Observera också att temperatur, batteriets ålder oc h för tillfället använda funktioner (t.ex. GPS) påverkar tiden för l addning. Standard CE-godkänd USB billaddare (5VDC, 500mA) ka n användas för laddning. BATTERISKÖTSEL, UNDERHÅLL OCH AVVECKLING Den kontinuerliga drifttiden är mindre när man anvä nder ett gammalt batteri än ett nytt batteri. Vid lagring av enheten under en längre tid bör den förvaras svalt och med fulladdat batteri på en torr plats. Li-Ion batterier innehåller inte tungmetaller som kan skad a miljön. Batterier ska kasseras i enlighet med landspecifika regler. OMGIVNING OCH ANVÄNDNING RADIOSIGNAL Enheten måste ha fri sikt till GPS-satelliter för G PS lokalisering. I marginella förhållanden (t.ex. under täta trädtoppa r eller invid höga byggnader) kan det hända att GPS-positioneringen in te fungerar korrekt. Enheten kan användas som en vanlig GSM-telefon med begränsade funktioner. I vissa fall kan enheten byggas/sys in i kläder eller speciella västar. Om anordningen är fastmonterad vid en yta, måste den vara fäst på så sätt, att baksidan av enheten är vänd mo t betraktaren och den övre delen av telefonen är riktad uppåt, detta för att säkerställa väl fungerande GPS och GSM. Enheten kan täckas med ett tunt lager av lågförlustmaterial som plast, glasfiber eller kläde r, men inte med metall. Detta gäller särskilt GSM och GPS antennområden! TEMPERATUROMRÅDEN • Användning : mellan -20°C och +55°C. Vid temperaturer under - 20°C eller över +55°C levererar batteriet ingen str öm och enheten stängs av för att förhindra skador på enheten. Vid återuppvärmning/- nedkylning kommer enheten att fungera normalt igen. • Laddning : Batteriet får inte laddas under 0°C. Likaså bör l addning över +50°C undvikas.

4. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL OBS: Instruktionerna nedan gäller för produkt, dess tillbehör, batterier som används samt batterier som tagits ur bruk. • Damm och smuts kan skada de rörliga delarna av en heten. Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. • Öppna själv inte enheten eller batteriet och gör inga hål i den. • Hårdhänt hantering kan skada elektronikkretsarna i enhetens. Tappa, slå, vrida eller skaka inte enheten eller dess batt eri. • Skydda enheten mot fukt. Vätskor innehåller miner aler som kan fräta på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt, stäng av den och torka enheten omedelbart. Sätt enheten i upprätt lä ge och låt den torka. Det rekommenderas att en återförsäljare elle r servicepersonal kontrollera att enheten fungerar korrekt. • Även om apparaten är vattentät bör den inte blöta s/fuktas onödigt eller doppas i vatten. • Skydda enheten från värmen. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska enheter, smälta eller tänja plast och skada batterier. • Värm inte upp enheten eller batteriet och använd den inte nära eld. • Kortslut inte batteriet eller batterikontakter. A tt exponera batteriets metallremsor till ett metallföremål, såsom ett mynt , ett gem eller nycklar kan orsaka oavsiktlig kortslutning och skad a batteriet. • Ladda batteriet endast med den laddare som anges i bruksanvisningen/snabbguiden. • Rengör enheten med en mjuk trasa, lätt fuktad med mild tvållösning. Rengör inte enheten med starka kemikalier, lösnings medel eller andra frätande ämnen. • Låt endast personal med fullmakt från återförsälj aren reparera enheten. SÄKERHET OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER TELEMATIKPROTOKOLL MPTP (Mobile Phone Telematic Protocol) tillåter, bl and annat, spårning av anordningen över SMS/GPRS-kommunikation . Automatiskt skickade telematikmeddelanden tillåts e ndast till auktoriserade nummer konfigurerade i enheten. Dessa nummer kan exempelvis vara till nödcentrum eller servicecentru m. Position av enheten hämtas av GPS eller genom nätverkparametrar na, det senare är en nätberoende tjänst. Bäraren för telematikmeddelanden är SMS/GPRS. Lever ans av alla meddelanden är fullt hanterad av och i ansvar av GS M-operatören och tjänster kan variera betydligt. Avgiften för ett pr otokollmeddelande bestäms i avtalet med tjänsteleverantören. GPS Global Positioning System (GPS) drivs av regeringen i de Förenta Staterna, som är ensam ansvarig för systemets rikti ghet och underhåll. Systemet är föremål för förändringar som kan påverk a noggrannhet och prestanda hos all GPS-utrustning. NÖDSAMTAL Enheten är ett hjälpmedel och bör aldrig åberopas s om den enda nödanordning. Dess funktion är beroende av GSM-näte t och GPS- satelliter som ibland kan vara otillgängliga. För a tt ringa nödsamtal, måste enheten vara påslagen och befinna sig i ett o mråde med tillräcklig GSM-nätssignalstyrka. För att göra TWIG SOS nödsamtal krävs också GPS-täc kning och ett giltigt SIM-kort. Nödsamtal kan eventuellt inte ringas via alla GSM-mobiltelefonnät eller när vissa nättjänste r eller telefonfunktioner används. I oklara fall, kontakta nätoperatören. ALLMÄNT • Trafik : Följ all eventuell europeisk och nationell lagsti ftning och andra eventuella säkerhetsföreskrifter när du a nvänder enheten när du kör ett fordon. Placera enheten i hå llaren och lämna den inte på passagerarsätet eller någon annan plats där den kan slungas iväg vid en kollision eller en häft ig inbromsning. När du tar emot ett samtal i en besvär lig körsituation, stanna. Om du känner dig obekväm om h ur du använder en enhet under bilkörning bör du inte anvä nda den. • Fordon med airbag : En airbag utlöses med stor kraft. Placera inga föremål, inklusive installerad eller bärbar tr ådlösa enheter, i området ovanför airbagen eller i området där airb agen utlöses. • Externa larm : Användningen av larmenhet kopplad till fordonets belysning eller signalhorn på allmänna vä gar är inte tillåtet. • Barn : Förvara enhet och dess tillbehör utom räckhåll fö r små barn för att undvika att de skadar sig själva eller andra. Skador på enheten eller dess tillbehör kan på dess vis ock så undvikas. • Strömförsörjning : Denna utrustning är avsedd att användas med de nätladdarna som anges i snabbguiden/bruksanvisningen. All annan användning upphäver alla godkännanden som givits denna apparat och kan vara farlig. • Andra tillbehör : Alla andra tillbehör som används ska också vara godkända av tillverkaren. Kontrollera kompatib iliteten för nya laddare och andra tillbehör med återförsäljaren eller tillverkaren. • Anslutningar : Alla installationer, anslutningar och service som gäller enheten, dess strömförsörjning och tillb ehör bör godkännas av tillverkaren. Användning av obehöriga tillbehör, förändringar eller fästanordningar kan vara farlig och annullerar enhetens garanti om dessa tillbehör orsakar skada e ller fel på enheten. • Magnetiska fält : Enheten innehåller små magnetiska komponenter. Även om de magnetiska områdena kring komponenterna är svaga kan de skada magnetiska kort , t.ex. bank- och kreditkort. Vi rekommenderar att hålla en heten borta från magnetkort. • Lagring av positioner : Positionsdata lagras korrekt i enheten när GPS eller enheten den stängs av. För att förhin dra att minnet blir förvanskat, stäng aldrig av enheten gen om att ta bort batteriet. • Neodymium magneter : Vissa modeller har starka magneter. Magneter kan påverka funktionen hos pacemakers och implanterade hjärtdefibrillatorer. Om du bär dessa enheter, håll tillräckligt avstånd till magneter. Varna andra som bär dessa enheter från att komma nära magneter. Håll magneter borta från apparater och föremål som kan skadas av magnet iska fält. RADIOFREKVENS (RF) ENERGI • Flygplan : Stäng av enheten innan du går ombord på något flygplan och använd inte enheten medan flygplanet ä r i luften. Förutom att vara olagligt, kan användningen av en a nordning i ett flygplan äventyra flygsäkerheten eller störa det mo bila nätet. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan le da till avstängning av mobiltelefontjänst och eventuellt t o m rättsliga åtgärder. • Sjukhus : Stäng av enheten innan du går in i sjukhus eller andra vårdinrättningar där medicinsk elektronisk utrustni ng kan vara i bruk. Sådana system kan vara extremt känsliga för radiofr ekvensstörningar. Använd endast enheten med tillstånd från och under instruktion av sjukhuspersonalen. • Medicintekniska produkter : Tänk på att personliga medicinska produkter (t.ex. hörapparater eller pacemakers) kan påverkas av RF- energi om de inte har ett tillräckligt skydd. Rådfr åga tillverkaren eller leverantören av utrustning för att fastlägga lämpli g avskärmning. • Postat anläggningar och landsspecifika föreskrifter : Stäng av enheten på alla platser där skyltar kräver avstängn ing av mobiltelefoner. Följ dessutom alla landspecifika be stämmelser som gäller där enheten används. • Miljöer med explosionsrisk : Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. bensinstationer. Följ även begränsningar för använd ning av radioutrustning vid bränsledepåer, kemiska anläggni ngar eller där sprängning pågår eftersom RF-fjärrkontroll ofta anv änds för att tända sprängämnen. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, des s delar eller tillbehör. • Annan elektronisk utrustning : Användning av enheten kan störa ett fordons elektroniska utrustning om den inte är tillräckligt skärmad. Kontakta tillverkaren eller fordonets säljare för a tt bestämma lämplig avskärmning. • Datorer : Kom ihåg att användning av enheten nära en dator kan orsaka störningar. När du använder enheten nära såd an utrustning, håll ett avstånd på ungefär en meter. • Kroppsdelar : När enheten är i drift rör inte antennen med ögon , mun eller bar hud för att garantera korrekt funktion. GARANTI Twig Com Ltd ger garanti till den ursprungliga köpa ren ("bolaget") att denna Twig Com enhet och alla tillbehör som ursprun gligen lämnats av Twig Com i förpackningen ("produkten") är felfri a i material, design och utförande vid normal användning i enlighet med bruksanvisningen och i enlighet med Twig Com garantivillkor. Garanti perioder bestäms med köpeavtalet. Enskilda garantivillkor finns tillgängliga från Twi g Com eller från lokal distributör. Garantin upphör att gälla om enheten öppnas eller garantiförseglingen på skruvarna manipulerats.

3. nödmeddelande. Samtidigt spelas meddelande har mottagits-tonen. Efter nödsituations-läge. GSM-operatörens namn ersättas med nödsituationssymbol. Medan denna besked visas kan enheten spåras av larmnummer, dessutom hålls nödsituationsinställningar för ton och display påslagna. Detta läge kan avslutas manuellt genom att trycka på SLUT-tangent. NÄTVERK NÖDSAMTAL (112, 911, 000, 999, 08 osv) Nätverk nödsamtal förfråga. Visas när TWIG SOS-knappen trycks och det är inte möjligt att köra nödsituationscykel (t.ex. SIM-kort saknas eller inget roaming-nätverk tillgängligt). Du kan fortfarande försöka göra nätverksnödsamtal genom att trycka på SEND-tangent. Du kan också välja inte göra nätverksnödsamtal genom att trycka på SLUT-tangent. D ISKRET NÖDSITUATIONSCYKEL ( DISPLAY BESKED AV ) Under den diskreta nödsituationscykeln ser enheten ut som om den vore i standby-läge. Den enda indikator om pågående nödsituationscykel är en liten nödsituationsindikator som visas i symbolraden. När symbolen försvinner / förändras är nödsituationscykeln över eller omvandlad till efternödsituationssläge. Även toner kan stängas av. BESKED GÄLLANDE SENSORLARM Förlarm för sensorlarm är INTE konfigurerad. Visas när "Avbryt timer" inte är konfigurerad och nödsituationscykeln startar omgående. För att tysta larmljudet, tryck på SLUT-tangenten. Förlarm för sensorlarm är på. Timern visar att du fortfarande har 27 sekunder kvar för att avbryta sensorlarm om du så önskar. För att avbryta nödsituationscykeln, lyft enheten till vertikalt läge medan nedräkningen pågår. Att låta nödsituationscykeln påbörjas: gör ingenting. För att tysta ljudsignal: tryck siffertangent 1. Larmtillståndet avslutades. Visas direkt efter larmcykel är klar eller sensorlarm avbryts. Efterlarmläge. Visas när nödsituationscykeln är klar och enheten ger ljudsignal med jämna mellanrum. Du kan ta emot telefonsamtal och besvara dem genom att trycka SEND-tangent. För att stoppa efterlarmton tryck SLUT-tangent. BESKED ANGÅENDE AMBER ALERT / CONDITION CHECK Fortsätt trycka AmberAlert tangent (3) för att aktivera Amber Alert / Condition check 10 Timer värde. Justera med tangent 1 och 2 i 10 minuters steg. Tryck 1 för att annulera Amber Alert / Condition Check. Tryck 2 för att ignorera. GRUNDLÄGGANDE KNAPPFUNKTIONER SLÅ PÅ ENHETEN 1. Tryck på SLUT-tangent och håll den tryckt i någr a sekunder. 2. Logotyp visas. STÄNGA AV ENHETEN 1. Tryck på SLUT-tangent och håll den tryckt i någr a sekunder. 2. Logotyp visas och Ström Av -ton hörs. JUSTERA LJUDVOLYMEN UNDER ETT SAMTAL Tryck på 1 och 2 tangent under samtalet, 1 för lägr e och 2 för högre volym. SVARA PÅ INKOMMANDE SAMTAL Tryck på SÄND-tangent när enheten ringer. OBS: Enheten kan konfigureras för att automatiskt s vara på några / alla inkommande samtal. Det är också möjlig t att blockera alla inkommande samtal. AVVISA / AVSLUTA / AVBRYTA ETT SAMTAL Tryck på SLUT-tangent för en kort stund. GÖRA ETT INFORMATIONSSAMTAL Tryck på motsvarande nummertangent och håll den try ckt i några sekunder. Enheten ringer till numret som anvä nds. SKICKA POSITIONSRAPPORT 1. Tryck på motsvarande nummerknapp och håll den tr yckt i några sekunder. 2. Efter att ha skickat positionsrapporten kan enhe ten ta emot ett inkommande informationssamtal - beroende på centralstation. 3. När enheten ringer, svar på samtalet genom att t rycka på SÄND -tangent. OBS: Enheten kan också konfigureras för att besvara samtalet automatiskt. RINGA NÖDSAMTAL OCH SKICKA NÖDMEDDELANDEN (NÖDSITUATIONSCYKEL) Tryck på TWIG SOS-knappen enligt konfiguration (ett långt tryck / två snabba tryck). Enheten kommer att ringa nödsamtal och skicka nödmeddelande (inklusive positionsinform ation) enligt konfigureringen. AVBRYTA NÖDSITUATIONSCYKEL Under uppsägningsperiod kan du höra inställning-ton en och se timer som visar återstående tid för annullering. • För att avbryta hela nödsituationscykeln tryck på SLUT- tangent kort under loppet av ångerfristen. • När nödsituationscykel redan har startat kan du, beroende på konfiguration, fortfarande avbryta resten av samtal och meddelanden: Tryck på SLUT-tangent och håll den tryckt i flera s ekunder. Efter framgångsrik annullering återgår enheten till norma l drift och växlar tillbaka till normala ton- och bildskärmsinställnin gar. AVSLUTA NÖDSITUATIONSLÄGE MANUELLT Nödläge måste avslutas manuellt. (Nödsituationsston inställningar hålls på och nödnummer tillåts för att spåra enheten till s nödsituationsläge avslutas.) Nödsituationstoner och -spårningsmöjlighet är påsla gna från det ögonblick du startar nödsituationscykeln (genom att trycka på TWIG SOS-knappen) tills du avslutar nödläget (genom att trycka kort på SLUT -tangent). En ny/ytterligare larmcykel är inte möjligt innan den tidigare har avslutats. VISSA OMSTÄNDIGHETER KAN PÅVERKA NÖDSITUATIONSCYKEL OCH LÄGE • Att befinna sig i ett skuggområde av GSM-nätet vi d tidpunkten för händelsen. • Dålig GPS-signal under nödsituationscykeln kan le da till att nödsituationscykelns slutförande saktas ner. • Upptagna telefonlinjer vid anslutning av (röst)sa mtal. • Överföringsfel av meddelande som orsakas av bärar en av SMS/GPRS, dvs. nätoperatören. SENSORLARMAR Om du vill avbryta sensorlarm och förhindra start a v nödsituationscykeln, vänd enheten till tillåtet läg e (horisontellt eller vertikalt) eller skaka den försiktigt om den är kon figurerad för att endast detektera rörelse. Gör det medan timern fort farande räknar ner. Att låta nödfallcykel påbörja: Gör ingenting. För a tt tysta ljudsignal, tryck på nummertangent 1. INKOMMANDE/UTGÅENDE MPTP-MEDDELANDEN Enheten kan skicka eller ta emot några ”MPTP” medde landen. I de flesta fall är meddelanden fjärrkonfigurations- /aktiveringsmeddelanden, vissa besked, nödrapporter eller olika slags positionsrapporter som fungerar självständigt enlig t konfigurationen. • I flesta fall visas inga displaybesked. • Toner för att sända/ta emot ett meddelande är ins tällbara (pipljud som standard). AMBER ALERT /CONDITION CHECK 1. Tryck aktiveringsknappen (nummer 3) och håll den nedryckt ett par sekunder. 2. Enhet frågar om standardtimervärde. Värdet kan j usteras med knapparna 1 och 2. 3. Tryck på nummer 3 igen för att bekräfta och akti vera timern. Om funktionen är i lokalt läge kommer den att starta o medelbart, men om läget är interaktiv krävs det bekräftelse från ledn ingscentral. När timerns förlarmtid går ut, måste användaren kvi ttera och återställa timern. Underlåtenhet aktiverar nödsituationscykel. MAN DOWN-LARMKONTROLL Byt mellan Man Down-funktion på/av med knapp 4 om d et tillåts av din operatör.

2. ANVÄNDARGRÄNSSNITT BÄRREMHÅL HÖGTALARE DISPLAY • GSM-status • GPS-status • batteristatus • indikatorsymboler TANGENTER SÄND-TANGENT • Besvara samtal SLUT-TANGENT • avvisa/avsluta samtal • avbryta vissa operationer • ström på / av SIFFERKNAPPAR • informationssamtal / skicka position • Amber Alert funktioner • Man Down kontroll TWIG SOS-KNAPP • göra nödsamtal • skicka nödrapport MIKROFON SIM-HÅLLARE SYSTEMKOPPLING • anslutning av laddare eller datakabel till enheten DISPLAY-INDIKATORER ENHET I STAND-BY-LÄGE GSM NÄTVERK- INDIKATORER BATTERI INDIKATOR TELEMATIK APPLIKATIONS- INDIKATORER GPS POSITION INDIKATORER NÄTVERK OPERATÖR/TJÄNSTELEVERTANTÖR IDENTIFIERARE BATTERI STATUS / Symbolens fyllningsnivå indikerar återstående batteriladdning. Under laddningen förändras batteriikonen för att indikera att laddning pågår. GSM/GPRS NÄTSTATUS-SYMBOLER GSM är på GPRS används för telematik GPRS är aktiverad för telematik GSM roaming. Telefonen använder annat än hemnätverk. Telefonsamtal och positionssändningar debiteras enligt roamingavtal. Positionssändningar kan ha blivit blockerade automatiskt. Stolpar ovanför nät-ikonen anger styrkan av GSM-nätet. Ju fler och högre stolparna, desto bättre GSM-nätet. - fyra stolpar - hög GSM-nätverksstyrka - inga stolpar - inget GSM-nät tillgängligt ALMÄNNA STATUSSYMBOLER / TWIG SOS / TWIG SOS Call är aktiv TWIG SOS är i efter-nödsituationsläge (PostEmergency mode). Positionsbegäran är möjlig genom larmnummer. Spårning är aktiv mot en eller flera destinationer / Man Down Alert är aktiv / felaktig. Automatiserade larmcyklar är möjliga. / SRD trådlös larmanslutning (TWIG Button) är tillgänglig / felaktig AmberAlert / tillståndscheck är aktiverad. Automatiserade larmcyklar är möjliga. GPS POSITIONERINGSSTATUS GPS är aktiv GPS sover GPS är inte tillgänglig Stolpar ovanför nät-ikonen anger precision av senaste GPS-position. Ju fler och ju längre stålpar, desto bättre precision. Om GPS- positionen är äldre än 1 minut visas stolpar som trådram. DISPLAY/TON BESKED ALMÄNNA BESKED Bearbetning. En operation pågår, var god vänta. Allmänt fel. Visas när en operation misslyckas. T. ex. om du försöker ringa ett samtal när det inte finns något nummer förkonfigurerat i enheten. Samtidigt spelas feltonen. SIM-fel. Visas när det inte finns något SIM-kort i enheten, eller om PIN-koden avvisades. Samtidigt spelas feltonen. LADDNINGSBESKED Lågt batterinivå. Visas när batteriet behövs laddas . Samtidigt spelas låg batteri-ton. Enheten är ansluten till en laddare. Inställningar för batteriladdning används. Samtidigt spelas laddnings-ton. Enheten är frånkopplad från laddare. Inställningar för batteriladdning används inte längre och enheten återgår till normal drift. BESKED GÄLLANDE SAMTAL ELLER MEDDELANDEN Normalt inkommande samtal. Om tillgängligt visas namnet på det uppringande numret / själva telefonnumret. Visas tills samtalet besvaras (för a tt svara trycker du på SÄND-tangenten). Initierar informationsuppringning eller positionsrapport. Tryck på motsvarande nummerknapp och håll den tryckt samtidigt som detta meddelande visas. Sänder en positionsrapport. Samtidigt spelas Meddelande Sänds-ton. Ringer ett informationssamtal. Visas tills samtalet besvaras. Ett samtal pågår. Visas så länge samtalet är uppkopplat. BESKED FÖR START AV NÖDSITUATIONSCYKEL (DISPLAY P Å) Starta nödsituationscykel (en lång tryckning): Larmton-inställningar är påslagna. Tryck på TWIG SOS knappen och håll den tryckt tills alla pilar bl ir svarta. Starta nödsituationscykel (två snabba tryck): Tryck på TWIG SOS-knappen en kort stund. Larmton- inställningar är påslagna. Tryck på knappen igen när den andra cirkeln börjar blinka. Nödsituationscykelns ångerfrist. En nedräkning visas. Timern visar den kvarstående ångertiden (i sekunder). Samtidigt spelas avbokningstonen. För att avbryta nödsituationscykeln, tryck på SLUT- tangent medan nedräkning pågår. ANDRA BESKED FÖR NÖDSITUATIONSCYKEL (DISPLAY PÅ) Annullering av nödsituation. Visas direkt efter att nödsituationscykeln avbröts. Slutförande av nödsituation. Visas när nödsituationscykeln slutar normalt eller när nödsituationsläge avslutas manuellt. Omstart av nödsamtal. Nödnummer kan programmeras som röstsamtal. Symbolen visas när enheten försöker ringa om ett nummer. Nödsituationsläge/pågår. Enheten är färdig med nödsamtal men håller fortvarande på att skicka meddelanden, meddelandebekräftelse eller positionsuppdatering. Bekräftelsemeddelande av nödsituation har mottagits. Efter att ha mottagit bekräftelse stoppar enheten omsändning av ett No metal sticker here

Vues

 • 3086 Total des vues
 • 2614 Vues du Site web
 • 472 Embedded Views

Actions

 • 0 Partages Sociaux
 • 0 Aime
 • 0 N'aime pas
 • 0 Commentaires

Partagez le comptage

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Intégrations 1

 • 1 twig.futural.fi