TWIG_PROTECTOR_Pikaohje_YZ3300-07-FI

Documents / Manuals for TUP90EU and older devices

3436 views
0 Likes
0 0
Manuals for TUP90EU and older devices - TWIG PROTECTOR Pikaohje YZ3300-07-FI

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

4. TURVALLISUUTTA KOSKEVIA LISÄTIETOJA HÄTÄPUHELUT Tämä laite on apuväline, eikä hätätilanteita tule j ättää ainoastaan sen varaan. Laitteen toiminta riippuu GSM-verkosta ja GPS- satelliiteista, jotka eivät välttämättä ole aina kä ytettävissä. Hätäpuheluiden soittaminen edellyttää että laitteen on oltava päällä ja sijaittava alueella, jossa on riittävän vahva GS M-verkko. Hätäpuhelunsoittaminen ennalta määriteltyyn numeroo n vaatii myös GPS-satelliittien peittävyyttä sekä käyttökelp oista SIM- korttia. Hätäpuhelut eivät ole aina mahdollisia kaikissa GSM - matkapuhelinverkoissa tai silloin kun tietyt verkko palvelut tai puhelimen ominaisuudet eivät ole käytössä. Ota epäs elvissä tapauksissa yhteyttä verkko-operaattoriisi. YLEISTÄ Liikenne: noudata tarkoin yleiseurooppalaista sekä kansallista lainsäädäntöä ja turvallisuusmääräyksiä käyttäessäs i laitetta ajon aikana. Sijoita laite telineeseensä: älä jätä sitä matkustajan istuimelle tai muuhun paikkaan, jossa se voi särkyä äkillisen yhteentörmäyksen tai pysähdyksen aikana. Hankalien ajo- olosuhteiden ja -tilanteiden aikana sinun tulee puh elun saadessasi asettaa aina turvallisuus kohteliaisuuden ja muiden näkökohtien edelle. Jos epäröit laitteen käyttämistä ajon aikan a, sinun ei tule käyttää sitä. Ajoneuvot, joissa on turvatyyny: turvatyyny aukeaa voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaanlukien kiinteästi asen netut tai liikuteltavat matkapuhelinlaitteet, turvatyynyn ede ssä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee tä yttyessään. •Ulkoinen hälytys: hälytyslaitteen käyttäminen ajon euvon valojen tai merkinantotorven käyttämiseksi julkisilla teill ä ei ole sallittua. •Lapset: estääksesi lapsia vahingoittamasta itseään tai muita, pidä laite ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ul ottuvilta. Samalla vältät laitteen ja sen lisävarusteiden vahingoittum isen. •Virtalähde: tämän laitteen kanssa on tarkoitus käy ttää tuotteen käyttö-/pikaohjeessa lueteltuja virtalähteitä. Muun laisen virtalähteen käyttäminen mitätöi tälle laitteelle a nnetun hyväksynnän ja voi olla vaarallista. •Liitäntäjohdot: irrota lisävaruste puhelimesta pit ämällä kiinni ja vetämällä pistokkeesta, ei johdosta. •Muut lisälaitteet: kaikki lisävarusteet tulee hyvä ksyttää tämän laitteen valmistajalla. Tarkista uuden virtalähteen ja muiden lisävarusteiden yhteensopivuus puhelimen kanssa jäl leenmyyjältä tai valmistajalta. •Yhteydet: laitetta, sen virtalähdettä ja lisävarus teita koskevien asennusten, yhteyksien ja palveluiden tulee aina ol la laitteen valmistajan hyväksymiä. Hyväksymättömien lisävarust eiden, muutosten tai lisäosien käyttäminen voi olla vaaral lista ja mitätöi laitteelle annetun takuun siinä tapauksessa, että t ällainen käyttö vahingoittaa laitetta. •Magneettikentät: laitteessa on pieniä magneettisia osia. Vaikka näiden osien magneettikentät ovat heikkoja, ne voiv at vahingoittaa esimerkiksi pankki- ja luottokorttien magneettinauhoja. On suositeltavaa pitää laite eros sa magneettinauhan sisältävistä korteista. •Paikkatietojen tallennus: paikkatiedot säilyvät la itteessa oikein kun virta katkaistaan on/off näppäimestä. •NEODYMIUM magneetit: Jotkin laitteet sisältävät vo imakkaita magneetteja. Magneetit voivat vaikuttaa sydämentahd istimen tai defibrillaattorien toimintaan. Jos käytätte näi tä laitteita pitäkää riittävä etäisyys magneetteihin. Varoittaka a muita jotka käyttävät kyseisiä laitteita magneeteista. Pitäkää magneetit kaukana esineistä, jotka voivat vaurioitua magneeti sta. Esimerkiksi luottoja ja pankkikorttien magneettinau hat. RADIOAALLOT (RF) •Normaali toiminta: pitele puhelinta kuten mitä tah ansa muutakin puhelinta; antenni suunnattuna ylöspäin ja olkapääsi yli. Kun käytät puhelinta, älä peitä antennialueelt a. Kiinnipitäminen vaikuttaa puhelun laatuun ja voi sa ada puhelimen toimimaan normaalia suuremmalla teholla. •Lentokoneet: sammuta laite ennen astumistasi lentokoneeseen, äläkä käytä sitä lennon aikana. Lai tteen käyttäminen lennon aikana on laitonta ja voi aiheut taa turvallisuusriskin. Se voi myös häiritä langattoman verkon toimintaa. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen vo i johtaa matkapuhelinpalveluiden irtisanomiseen sekä oikeust oimiin. •Sairaalat: sammuta laite ennenkuin astut sisälle s airaalaan tai muuhun terveydenhuoltolaitokseen, jossa käytetään lääketieteellisiä laitteita. Lääketieteelliset lait teet voivat olla erittäin herkkiä radiosignaaleille. Käytä laitetta vain sairaalahenkilökunnan luvalla ja heidän antamiensa ohjeiden mukaan. •Lääketieteelliset laitteet: pidä mielessä, että ra diosignaalit voivat vaikuttaa henkilökohtaisessa käytössä olevii n lääketieteellisiin laitteisiin (kuten kuulolaitteet ja sydämentahdistimet) elleivät laitteet ole riittäväs ti suojattuja. Kysy lisätietoja suojauksen riittävyydestä lääketie teellisen laitteen valmistajalta tai myyjältä. •Henkilöt, joilla on sydämentahdistin: ota yhteyttä sydäntautilääkäriisi ja varmista, että käyttämäsi sydämentahdistin on riittävästi suojattu radiosigna alien vaikutusta vastaan. Pidä käynnissä oleva puhelin ai na vähintään 15 senttimetin (15cm) etäisyydellä tahdis timesta. Älä kanna puhelinta rintataskussa. Mahdollisten vaikutu sten minimoimiseksi käytä laitetta vain sydämentahdistim elle vastakkaisessa korvassa. Sammuta puhelin välittömäs ti, jos sinulla on syytä epäillä sen vaikuttavan tahdistime n toimintaan. •Julkiset tilat ja maakohtaiset säädökset: sammuta laite tiloissa, joissa sen käyttö on kielletty. Noudata myös sen ma an maakohtaisia säädöksiä, jossa laitetta käytetään. •Ympäristöt, joissa voi olla räjahdysvaara: sammuta laite tankkauspisteillä, esimerkiksi bensa-asemilla. Kosk a radiosignaaleja käytetään usein räjähteiden laukais emiseen, noudata matkapuhelimen käytön rajoituksia polttoain etankkien, kemiallisten laitosten tai räjäytys työmaiden lähei syydessä. Älä säilytä palavia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä ma teriaaleja yhdessä tämän laitteen, sen osien tai lisälaitteide n kanssa. •Ajoneuvojen eletroniset laitteet: tämän laitteen k äyttö voi vaikuttaa ajoneuvon elektronisten laitteiden, esimerkiksi ABS -jarrujen, vakionopeuden säädön, turvatyynyjen jne toimintaan, jollei niitä ole asianmukaisesti suojattu radiosignaalien tuottamilt a häiriöiltä. Tarkista suojaus ajoneuvon myyjältä tai valmistajal ta. •Muut elektroniset laitteet: tämän laitteen käyttäm inen voi vaikuttaa ajoneuvon elektronisten laitteiden toimintaan, jos niitä ei ole suojattu asianmukaisesti. Tarkista suojaus ajoneuvo n myyjältä tai valmistajalta. •Tietokoneet: pidä mielessä, että tämän laitteen kä yttäminen voi häiritä tietokonetta. Laitteen käyttöetäisyys tieto koneesta tulisi olla vähintään metri. •Ruumiinosat: jotta laite toimisi moitteettomasti, vältä koskettelemasta antennilla silmiä, suuta tai paljai ta ihoalueita silloin, kun laite on toiminnassa. TELEMATIIKKAPROTOKOLLA MPTP (Mobile Phone Telematics Protocol) –protokolla tekee mahdolliseksi mm. paikkatietokyselyiden lähettämise n ja vastaanottamisen. Telematiikkaviestit voidaan lähet tää automaattisesti vain hyväksyttyihin numeroihin, jot ka on määritelty laitteeseen erikseen. Tällaisiä numeroita voivat ol la esimerkiksi hätä- ja palvelukeskusnumerot. Laitteen paikkatiedo t hakee GPS. MPTP-viestien lähetys ja vastaanottaminen tapahtuu GSM-verkko- operaattorin vastuulla ja saatavissa olevat palvelu t voivat vaihdella huomattavasti. MPTP-viestien hinnan määrittelee pal veluntarjoaja. GPS (Global Positioning System) on satelliittipaika nnusjärjestelmä, jota ylläpitää ja jonka tarkkuudesta vastaa Yhdysva ltojen hallitus. Järjestelmän mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa kaikkien GPS -laitteiden tarkkuuteen ja suorituskykyyn. TAKUU Twig Com Oy taka alkuperäiselle ostajalle (“yhtiö” tai “sinä”) että tama Twig laite ja kaikki Twig Comin siihen alkuper äisessä myyntipaketissa toimittamat lisävarusteet (”tuote”) ovat vapaita valmistusvirheistä niin materiaalin, suunnittelun k uin valmistuksenkin osalta sikäli, kun tuotetta käytetä än sen tavanomaiseen käyttötarkoitukseen ja sen käytössä n oudatetaan käyttöohjeita. Takuu ajat ovat mainittu ostosopimuk sessa. Yksilölliset takuuehdot ovat saatavilla Twig Com OY :ltä tai paikalliselta Twig Com jakelijalta. Takuu raukeaa mikäli laite on avattu tai ruuvien ta kuusinettiä on käsitelty.

1. TWIG PROTECTOR Pikaohje TWIG Protector turvalaite on suunniteltu toimimaan Teidän henkilökohtaisena “suojelusenkelinä”. Se on tarkoit ettu kaikkeen ammattimaiseen ja henkilökohtaiseen turvak äyttöön. Laitteen graafinen käyttöliittymä tekee sen käytöst ä yksinkertaisen lapsille ja vanhuksille sekä eri sov elluksiin, joissa kestävyys ja yksinkertaisuus on erityisenä vaatimuksena. Valmistaja: Twig Com Oy Lairolantie 14, 24910 HALIKKO web: www.twigcom.com Julkaisunumero: YZ3300-07-FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Oy Twig Com Oy vakuuttaa että tämä mobiilipäätelaite, tyypiltään TCP90EU tai TUP90EU, täyttää directiivin 1999/5/EC vaatimukset ja säännökset. Tämän pikaohjeen tietoja voidaan muuttaa ilman eril listä ilmoitusta. TWIG COM OY varaa oikeuden tehdä muutoksia ja para nnuksia tuotteisiinsa ilman ennakkoilmoitusta. TWIG COM OY ei ole vastuussa kadonneista tiedoista, menetetyistä tuloista tai vä lillisistä vahingoista, johtuivat ne mistä syystä tahansa. Jotkut tässä käyttöohjeessa kuvatut ominaisuudet vo ivat olla valinnaisia ja tarkoitettu erikseen hankittaviksi. Saatte lisätietoja mm. puhelimen kokoonpanosta, ver kkovirtalaitteesta sekä lisälaitteista internet-sivuilta: www.twigworl d.com. ALKUVALMISTELUT LATAA TWIG PROTECTOR PC KONFIGUROINTIOHJELMA, MAHDOLLINEN PÄIVITYSOHJELMA JA USB -AJURIT PALVELIMELTA ftp://support.twigworld.com/public/ Mikäli mahdollista poista kortin PIN-koodin kysely päältä. Mikäli se ei ole mahdollista muuta PIN koodi 9999:k si tai ohjelmoi ennen SIM kortin asentamista SIM kortille ohjelmoitu PIN koodi protectorin asetuksiin. PIN ko odin muuttamisen ohjeet löytyvät ohjelmointi ohjeesta ja tehdään PC ohjelmalla. SIM-KORTIN ASENNUS 1. Työnnä SIM-kortti pitimeensä laitteen sivussa olevasta aukosta. Taivuta korttia varovasti näppäimistöä kohden, jolloin se asettuu sisällä olevaan pitimeen. Käytä myyntipaketissa olevaa hopeista asennusteippiä tarvittaessa, mikäli asennus on hankalaa tai kortti halutaan vielä poistaa. Älä käytä voimaa, koska SIM -kortti menee paikoille en helposti oikeassa asennuskulmassa . 2. Työnnä SIM -kortti kokonaan laitteen sisälle käy ttäen esim. toista korttia tai jotain pientä tikkua. Kortti on paikoillaan, kun se on n. 5 mm syvällä ulkoreunasta. Poista mahdollinen asennusteippi sivuttaisvedolla, jolloin kortti jää paikoilleen. Älä käytä teräviä tai metallisia työkaluja Sim kortin asennukseen tai poistoon. Kts. ftp://support.twigworld.com/Public/Video_Instr uctions/ 3. Asenna kumitulppa huolellisesti paikoilleen esim . painamalla sitä pyöreäpäisellä esineellä. 4. Asenna suojateippi paikoilleen huolellisesti kos kematta liimapintaa käsin. Laite on vesi- ja pölytiivis (IP67). Jotta nämä vaa timukset voidaan toteuttaa on kumitulppa ja teippi asennetta va huolellisesti. Mikäli tulppa tai teippi vahingoittu vat on ne uusittava, jotta tiiveys ja samalla laitteen takuu säilyy. KÄYTTÖÖNOTTO Laitetta käynnistettäessä ensimmäistä kertaa akku o n ladattava. Huomaa, että akku saavuttaa täyden kapas iteettinsa vasta muutaman latuskerran jälkeen. VIRTALÄHTEET •Verkkolaturi latausadapterin tai pöytätelineen kan ssa •Autolaturi •1300 mAh Li-po akku integroituna laitteeseen. Akku voi olla erilainen eri malleissa ja eri markkina-alueilla. VERKKOLATURI Verkkovirtalaturia voidaan käyttää ainoastaan sisätiloissa. Varmista, että käyttöjännite on sama, joka on merkitty latauslaitteeseen. Ladattaessa kytke mini USB -liitin latausadapteriin tai pöytätelineeseen. Käännä latausadapteri laitteen pohjaan niin, että näppäimistön puoli tulee ensin ja adapteri kääntyy takapuolen latauskontakteihin napsahtaen pa ikoilleen. Mikäli laitat laitteen lataustelineeseen laita ensin laitteen alapuoli latauskontaktien päälle ja laske sen jälkeen yläosa kiinni telineeseen. LATAAMINEN Laite seuraa automaattisesti latauksen tilaa, akun lämpötilaa ja virtalähdettä koko latauksen ajan. Ihanteellinen la tauslämpötila on +10°...+30°C välillä. Lataaminen edellä mainittujen lämpötilojen ylä- tai alapuolella voi lyhentää akun käyttöikää, minkä lisäksi akku ei välttämättä lataudu täyteen varaukseensa. HUOM. Akun lataaminen ei ole sallittu alle +0°C tai yli +50°C lämpötiloissa. Kun litium-polymeeri akkuja ladataan USB -verkkovir talaitteella akun kapasiteetista noin 70 % tulee täyteen suhteel lisen nopeasti, mutta lopun 30% lataaminen kestää suhteessa pidemmä n aikaa. Huomaa myös, että ilman kosteus, lämpötila, akun ik ä ja käytössä olevat toiminnot ( esim. GPS käyttö) vaikuttavat la tausaikaan. Standardi CE hyväksyttyä autolaturia ( 5VDC, 500mA ) voi käyttää AKUN HUOLTO JA HÄVITTÄMINEN Laitteen käyttöaika on lyhyempi käytetyllä akulla k un uudella. Kun laitetta varastoidaan pitkään olisi akku pidettävä viileässä ja kuivassa paikassa täyteen ladattuna. Li-po akut eiv ät sisällä raskasmetalleja, jotka vahingoittavat ympäristöä. L i-po akut tulee hävittää paikallisen lainsäädännön mukaisesti kierr ätyspisteeseen. YMPÄRISTÖN VAIKUTUKSET KÄYTTÖÖN NÄKYVYYS Laitteella on oltava esteetön näkyvyys sateliitteih in kaiken aikaa, kun paikkaa halutaan saada. Marginaalisissa olosuht eissa (mm. seinien vieressä tai tiheä metsä) GPS paikannus ei välttämättä toimi oikein. Laitetta voidaan käyttää kuten tavallista GSM -puhe linta huomioiden rajatun toimintomäärän. Joissakin tapauk sissa laite voi olla kiinnitetty esim. vaatteisiin tai muihin kanto laitteisiin. Kiinnitettäessä laite on huolehdittava sen oikeasta asennosta, jolloin GPS -antenni osoittaa ylöspäin ja sillä on esteetön näkyvyys taivaalle. Laite voidaan peittää ohuella kerroksell a esim. muovia tai lasikuitua, mutta metallia ei voi käyttää, koska se estää GPS:n toiminnan. LÄMPÖTILARAJAT • Käyttö: -20 -- +55 °C • Lataaminen: Akkua ei saa ladata alle 0° C. Samoin lataaminen yli +55 °C on estetty. • Lämpötiloissa alle -25 °C, tai yli +60 °C, akku e i toimi ja laite sammuttaa automaattisesti itsensä. Akun lämmettyä/j äähdyttyä laite toimii jälleen normaalisti.

3. MUUT HÄTÄSYKLIN ILMOITUKSET (NÄYTÖT PÄÄLLÄ)) Hätätoiminto on peruttu. Näytetään heti, kun sykli on peruttu. Hätätoiminto on lopetettu. Näytetään, kun hätäsykli loppuu normaalisti siten, että kaikki lopetukseen määritetyt ehdot on täytetty. Hätäsyklin uudelleen yritys. Näytetään kun laite yrittää uudelleen soittoa hätänumeroon. Hätätoiminto käynnissä. Laite lähettää viestiä. Hätätoiminnon vahvistusviesti vastaanotettu. Näytetään, kun hätäkeskus kuittaa vastaanottaneensa hätäviestin. (ei välttämättä kaikissa laiteissa oleva toiminto.) "Hätätoiminnon jälkitila". Hätätoiminnon symboli näkyy tai yläreunassa on pieni ikoni. Hätänumerot pysyvät auktorisoituna ja mahdolliset paikanpäivitys ja/tai paikannus “piippaus” ääni toiminnassa. Toiminto lopetetaan END näppäimellä. YLEISEN HÄTÄPUHELUN SOITTAMINEN (112, 911, 000, 999 , 08, 060 jne.) Yleisen häötäpuhelun soiton kehote. Näytetään kun TWIG SOS -näppäintä on painettu, mutta laite ei voi ohjelmoitua toimintoa toteuttaa mm. puutteellisen SIM - kortin tai roaming verkon puuttumisen vuoksi.Voit silti yrittää soittaa yleiseen hätänumeroon painamalla SEND –näppäintä Kehotteesta voi poistua painamalla END näppäintä. PIILOTETTU HÄTÄSYKLI (NÄYTTÖILMOITUKSET POISSA) Mikäli hätätoiminto on ohjelmoitu piilotetuksi laitteessa ei tapahdu muita näkyviä muutoksia näytössä, kuin pienen hätäikonin ilmestyminen laitteen näytön ikoniriville. Laite on muuten kuin olisi valmiustilassa. KAATUMISTUNNISTIMEEN LIITTYVÄT ILMOITUKSET Esihälytystä ei ole asetettu vaan hätätoiminto alkaa heti. Esihälytys on asetettu. Laskuri näyttää jäljellä olevan ajan. Hätätoiminto perutaan laittamalla laite luvalliseen asentoon kaatumistunnistimen kannalta. Mikäli mitään ei tehdä, laite aloittaa automaattisesti hätätoiminnon laskurin päästyä 0:an. Hätätila on loppunut. Näytetään kun toiminto on loppunut tai peruutettu Hätätoiminnon jälkitila. Näytetään, kun hätäsykli on suoritettu ja laite jää tilaan, jossa se piippaa ohjelmoiduin intervallin mukaan. PERUSTOIMINNOT LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN 1. PAINA END (ON/OFF) näppäintä muuta sekunti. 2. Laite käynnityy. Kun laite on käyttövalmis tiima lasi poistuu näytöltä. LAITTEEN SAMMUTTAMINEN 1. PAINA END ( ON/OFF) näppäintä muuta sekunti. 2. Tiimalasi näkyy näytöllä ja laite sammuu. Sammum inen voi kestää mikäli automaattinen viesti sammuttamisesta on ohjelmoitu lähetettäväksi PUHELUN ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN Paina näppäimiä 1 ja 2 puhelun aikana. 1 laskee ään tä ja 2 nostaa. Huomaa, että laite siirtyy portaattomasti k aiutinpuhelin tilaan, jolloin äänenvoimakkuus voi tulla hyvin iso ksi. TULEVAAN PUHELUUN VASTAAMINEN Paina SEND näppäintä, kun laite hälyttää. HUOMAA, että laite voi olla ohjelmoitu vastaamaan j oihinkin tai kaikkiin puheluihin automaattisesti. Laite voi myös olla ohjelmoitu estämään kaikki tulevat puhelut. PUHELUN LOPETUS/ VASTAAMATTA JÄTTÄMINEN Paina END näppäintä lyhyesti. AVUSTEPUHELUN SOITTAMINEN Paina vastaavaa numeronäppäintä, kunnes näytössä ol evat kuviot ovat kaikki muuttuneet mustiksi. Laite soitt aa ohjelmoituun numeroon. AVUSTEISEN PAIKKATIETOVIESTIN LÄHETTÄMINEN 1. Paina vastaavaa numeronäppäintä kunnes laite läh ettää avustepyynnön. 2. Palvelusta riippuen laite voi hetken kuluttua va staanottaa palvelukeskuksesta puhelun. 3. Jos laite hälyyttää vastaa normaalisti SEND näpp äimellä. HUOMAA, että laite voi olla ohjelmoitu vastaamaan puheluun automaattisesti. HÄTÄPUHELUJEN SOITTO JA VIESTIEN LÄHETTÄMINEN (HÄTÄSYKLI) Paina TWIG SOS -näppäintä pitkään tai kaksi kertaa. (riippuen asetuksista). Laite aloittaa hätäsyklin, joka voi o lla viestien lähettämistä ja/tai puheluja, riippuen asetuksista. HÄTÄSYKLIN PERUUTTAMINEN Mikäli laitteeseen on ohjelmoitu mahdollisuus peruu ttaa hätäsykli sen voi tehdä laskurin ollessa näytössä painamalla END näppäintä. Jos hätäsykli on jo alkanut, voi sen lop ettaa myöskin painamalla END näppäintä. Syklin peruunnuttua laite palaa normaaliin tilaan ja näytölle voi tulla peruuttamis en ilmoittava kuvake. HÄTÄSYKLIN LOPETTAMINEN Asetuksista riippuen hätäsykli loppuu joko automaat tisesti, kun kaikki toiminnot on suoritettu tai manuaalisesti pa inamalla END näppäintä. Mikäli manuaalinen päättäminen on ohjelm oitu, laite pysyy hätätilassa kunnes se erikseeen lopetetaan. T ämä tarkoittaa mm. hätänumeroiden pysymistä luvallisina paikkakyse lyyn sekä hätä-ääniympäristön käyttöä. JOTKIN KÄYTTÖYMPÄRISTÖN TEKIJÄT VOIVAT VAIKUTTAA HÄTÄSYKLIIN JA TOIMINTOIHIN • GSM -verkon katvealueella oleminen • Huono GPS -peittoalue voi aiheuttaa väärän paikka tiedon lähettämisen • Varattu puhelinlinja vastaanottonumerossa. • Viestien lähettämisongelmat GSM verkossa. KAATUMISTUNNISTIN HÄLYTYKSET Peruuttaaksesi kaatumistunnistimen hätätoiminnot la ite pitää kääntää asentoon, jossa hälytys peruuntuu. Jos häly tys on esim. ohjelmoitu laitteen kaatuessa, pitää se nostaa pyst yyn, jolloin hätätoiminto peruutetaan. Hälytys voi olla ohjelmoi tuna pelkästään seuraamaan liikettä. Mikäli liike loppuu, hälytys a lkaa. TULEVAT JA LÄHTEVÄT TELEMATIIKKAVIESTIT Laite voi lähettää ja vastaanottaa telematiikkavies tejä .Viestejä käytetään paikkatiedon siirtämiseen sekä myös etäoh jelmointiin. Tyypillisesti laitteen näytölle ei tule ko. viestei stä ilmoitusta tai ääntä. AJASTINHÄLYTYS 1. Paina ja pidä painettuna ajastinnäppäintä (numer o 3) muutaman sekunnin ajan. 2. Laite ehdottaa ajastimen aikaa, jota voi säätää laitteen näppäimillä 1 ja 2. 3. Paina uudellee ajastinnäppäintä vahvistaaksesi j a aktivoidaksesi ajastimen. Jos ajastinhälytys on paikallismoodissa se alkaa heti. Mikäli moodi on interaktiivinen, se vaatii kuittauk sen aktivointiin seurantakeskukselta. Ajastimen esihälytyksen lauettua käyttäjän pitää ku itat hälytys ja ja säätää ajastin tarvittaessa uudelleen. Mikäli esihä lytystä ei kuitata, laite aloittaa hätäsyklin. KAATUMISTUNNISTIN TOIMINNON OHJAUS Kaatumistunnistintoiminto voidaan laittaa päälle/po is kaatumistunnistinnäppäimella (näppäin 4), mikäli pa lveluntarjoajasi sen sallii.

2. KÄYTTÖLIITTYMÄ RANNELENKIN KIINNITYS KAIUTIN NÄYTTÖ • GSM tila • GPS tila • Akku tila NÄPPÄIMET VASTAA • Vastaminen puheluihin LOPETA • Puhelujen hylkääminen tai lopettaminen • Joidenkin toimintojen lopetus • Virta päälle/pois NUMEROT •avustepuhelut ja/tai viestit TWIG SOS -NÄPPÄIN Hätäpuheluihin ja/tai viesteihin MIKROFONI SIM PIDIN SYSTEEMI LIITIN Latauksen ja/tai data - kaapelin kytkentä. NÄYTÖN INDIKAATTORIT LAITE VALMIUSTILASSA AKKU INDIKAATTORI TELEMATIIKKAT OIMINTOJEN INDIKAATTORI GSM VERKKO INDIKAAT. GPS PAIKANNUS INDIKAATTORI VERKKO OPERAATTORI/ PALVELUN TARJOAJA AKUN TILA Akun “vesitaso” ilmaisee akun varaustilan. Mitä korkeammalla pinta on, se enemmän on akussa varausta. Huomaa, että näyttö ei ole tarkka vaan ainoastaan suuntaa-antava. Lataamisen aikana akku kuvake korvataan lataus kuvakkeella GSM / GPRS VERKKO GSM on päällä GSM on pois päältä, väärä PIN tai toimimaton SIM on laitteessa käytössä. GPRS on käytössä telematiikkaan GPRS on yhteydessä serveriin GSM on verkkovierailu tilassa. Laite käyttää tällöi n muuta kuin omaa kotiverkkoaan. Puhelut, viestit ja GPRS -telematiikkaviestit laskutetaan operaattorin roaming sopimuksen mukaan. Asetuksissa on voitu estää roaming tilassa paikkojen lähettäminen. Palkit indikaattorin päälla kertovat verkon signnaalivoimakkuuden. Mitä enemmän palkkeja, sen parempi GSM –verkko ja sen kuuluvuus. - Neljä palkkia – hyvä verkko - Ei palkkeja – ei verkkoyhtettä YLEISET IKONIT TWIG SOS on aktiivinen. TWIG SOS on hätätoiminnon jälkeisessä tilassa. Seuranta on aktiivinen yhteen tai useampaan kohteeseen Kaatumistunnistin on aktiivinen. Automaattiset hätätoiminteet ovat mahdollisia. GPS P AIKANNUKSEN TILA GPS aktiivinen GPS nukkuu GPS ei ole saatavilla Palkit indikoivat viimeisimmän paikan tarkkuutta. Mitä enemmän palkkeja sen tarkempi paikka. Mikäli paikkatieto on vanhempi kuin yhden minuutin muuttuu palkisto oheisen mukaiseksi viivapiirrokseksi. NÄYTTÖ / ÄÄNI-ILMOITUKSET YLEISET ILMOITUKSET Toiminto käynnissä, ole hyvä ja odota Yleinen virheilmoitus. Näytetään kun jokin toiminto epäonnistuu. Esimerkiksi, jos yritän avustepuhelua, mutta numeroa ei ole määritelty. Sam alla soitetaan virhetoiminto –ääni SIM virhe. Näytetään jos ei ole SIM -korttia tai PIN kysely hylätään. Samalla soitetaan virhetoiminto –ääni LATAUS ILMOITUKSET Akkujännite alhaalla Näytetään kun akun lataus on tarpeellinen. Samalla soitetaan jännite alhaalla -ääni. Laite on kytketty laturiin Asetukset, joita käytetään latauksen aikana otetaan käyttöön. Lataus –ääni soitetaan Laite irroitettiin latauksesta. Laitteen normaaliasetukset otetaan käyttöön. PUHELUIHIN JA VIESTEIHIN LIITTYVÄT ILMOITUKSET Normaali tuleva puhelu. Mikäli numerolle on tiedossa nimi, se näytetään, muuten näytetään puhelinnumero. Näytetään kunnes puheluun vastataan tai se lopetetaan. Avustepuhelun tai pyynnön lähetys aloitetaan. Paina vastavaa numeronäppäintä ja pidä se alhaalla, jolloin indikaatio animaatio näkyy. Avustepyynnön lähettäminen. Avustepuhelun aloitus Puhelu käynnisssä HÄTÄTOIMINNON ALOITUS ILMOITUKSET (NÄYTÖT PÄÄLLÄ) Hätäsykli alkaa. (pitkä painallus) Hätä- ääniympäristö otetaan käyttöön. Paina TWIG SOS -näppäintä kunnes kaikki kuviot ovat muuttuneet mustiksi. Hätäsykli alkaa (kaksi painallusta): Paina TWIG SOS -näppäintä lyhyesti.) Hätä- ääniympäristö otetaan käyttöön. Paina näppäintä uudelleen syklin aloitamiseksi Hätäsyklin peruutusaika. Laskuri näyttää ajan, jolloin hätätoiminto on vielä mahdollista peruuttaa (mikäli ohjelmoitu) Kun laskuri menee 0:ksi eikä aikaa ole perutettu END näppäimellä, niin hätäsykli alkaa. Ei metallisia tarroja tälle alueelle

Näkymät

 • 3436 Total Views
 • 2893 Website Views
 • 543 Embedded Views

Toiminnot

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 1

 • 1 twig.futural.fi